MuziekMatch-plannen

MuziekMatch-plannen

die bijdragen aan structureel muziekonderwijs in de regio

Sinds eind 2019 beoordeelt de toetsingscommissie van de MuziekMatch aanvragen voor financiering uit de MuziekMatch. Doel van deze stimuleringsmaatregel is om regionale publieke én private partijen samen te laten werken voor structureel muziekonderwijs op basisscholen in die regio.

De toetsingscommissie heeft de MuziekMatch inmiddels toegekend aan elf regio’s. Hieronder vind je een korte omschrijving van de plannen van de regio’s die een bijdrage hebben ontvangen om structureel muziekonderwijs verder te stimuleren. Wil je eerst meer lezen over de MuziekMatch? Lees dan het artikel hierover in dit Handboek.

Wil jij ook aanspraak maken op de MuziekMatch?
In het voorjaar en in de zomer van 2021 volgen nieuwe toetsingsrondes. Neem contact op met de accountmanager van jouw regio voor meer informatie. Bij hen kun je ook terecht voor vragen over Méér Muziek in de Klas Lokaal en de MuziekAkkoorden.

Elf regio’s raken de juiste toon

In 2020 ontvingen deze regio’s een bijdrage uit de MuziekMatch:

 • Noord-Veluwe
 • Regio Zeeland
 • Katwijk
 • Hellendoorn
 • Stichtse Vecht
 • Zuthpen/Lochem
 • Hoeksche Waard
 • Drenthe
 • Helmond

In 2019 werd de MuziekMatch aan de eerste vier regio’s toegekend:

 • Brunssum-Landgraaf-Kerkrade
 • Woerden
 • Hellevoetsluis
 • De Liemers

Noord-Veluwe brengt lokale plannen samen tot regionaal muziekonderwijs

Méér Muziek in de Klas Lokaal Noord-Veluwe is een samenwerkingsverband waarin stichting CultuurPlein Noord-Veluwe samenwerkt met 44 basisscholen. Verder zijn hierbij betrokken de gemeenten Heerde, Epe, Hattem en Oldebroek, 17 muziekverenigingen, stichting TacT Muziek en Cultuur Oost. Tegelijk met het ondertekenen van het MuziekAkkoord Noord Veluwe heeft de regio de MuziekMatch aangevraagd. De financiering gaat onder andere naar uitvoering van lokale actieplannen en een nulmeting als basis voor een inspiratiedag.

De regio heeft een gezamenlijk plan opgesteld waarin verschillende lokale actieplannen zijn opgenomen. Elke gemeente heeft binnen het gezamenlijke plan een eigen focus voor de uitvoering van het muziekonderwijs. Zo wil Oldebroek bijvoorbeeld de samenwerking tussen muziekvereniging en school professionaliseren. Terwijl Epe extra focust op deskundigheidsbevordering voor de leerkracht. Gezamenlijke onderdelen in de plannen zijn de organisatie van een kindermuziekweek en nulmeting met regionale inspiratiedag over muziekonderwijs. Ook komt er een regionale kinderstuurgroep.

De toetsingscommissie is enthousiast over de aansprekende, bondig aanvraag die de regio heeft ingediend. Zij waardeert dat de differentiatie in de plannen zorgt voor een goede aansluiting op de wensen van de scholen. De commissie vertrouwt erop dat het lukt om uiteindelijk het muziekonderwijs structureel te borgen in de gehele regio.

Regio Zeeland breidt structureel muziekonderwijs uit naar gehele provincie

Méér Muziek in de Klas Lokaal Zeeland is een samenwerkingsverband waarin provincie Zeeland samenwerkt met twintig basisscholen, stichting Toonbeeld, Muziekschool Zeeland en diverse muziekverenigingen. De MuziekMatch is onder andere bedoeld om de financiering vanuit de regeling Muziekimpuls in Zeeuws-Vlaanderen op te volgen. Hiermee kan de regio de muzieklessen op scholen continueren en uitbreiden naar de gehele provincie.

De regeling Muziekimpuls heeft in Zeeuws-Vlaanderen veel opgeleverd: structurele muzieklessen op diverse niveaus, bijscholing van docenten en ruimte voor uitvoeringen. De regio wil de lesmethoden en methodieken die in Zeeuws-Vlaanderen zijn ontwikkeld, inzetten in de rest van Zeeland. De financiering vanuit MuziekMatch borgt een deel van dit structurele muziekonderwijs. Het project is geïntegreerd in het grotere rijksprogramma ‘Proeftuin Muziekeducatie Zeeland’, dat de onderlinge samenhang tussen muziekonderwijsprogramma’s moet verbeteren. Ook wil de regio met haar aanvraag andere regio’s met vergelijkbare logistieke en organisatorische uitdagingen inspireren.

Volgens de toetsingscommissie is sterk aan deze aanvraag dat de regio een gedifferentieerde aanpak voorstelt met onderwijsscenario’s voor verschillende niveaus. Het plan is vraaggestuurd en creëert volgens de commissie een win-winsituatie voor scholen en aanbieders. Zeker als het de regio lukt om de grote groep kinderen te bereiken die zij voor de toekomst voorstelt.

MuziekAkkoord Zeeland

Regio Katwijk schaft instrumenten aan voor muziekonderwijsprogramma

Méér Muziek in de Klas Lokaal Katwijk is een samenwerkingsverband waarin gemeente Katwijk samenwerkt met 28 basisscholen, Muziekschool Katwijk, het directeurenconvenant, de schoolkunstcommissie en verschillende muziekverenigingen. De regio werkt aan duurzaam muziekonderwijs door hiervoor één systeem in te voeren. Als onderdeel hiervan wil zij de bijdrage uit de MuziekMatch inzetten voor aanschaf van instrumenten.

Na jaren van meer vrijblijvende muzieklessen, krijgt het muziekonderwijs vanaf september 2020 een vaste plek in het curriculum van de Katwijkse basisscholen. De muziekschool borgt en ondersteunt dit nieuwe muziekonderwijsprogramma. Voor een goede start van het programma wil de regio instrumenten aanschaffen. Sowieso zijn ‘basisinstrumenten’ nodig voor elke school, zodat zij kunnen werken vanuit de muziekmethode 123Zing. Daarnaast is een collectie reguliere muziekinstrumenten nodig voor de instrumentale kennismaking in de groepen 5, 6 en 7. Iedere school beheert een eigen set basisinstrumenten, de muziekschool beheert de collectieve instrumenten.

Volgens de toetsingscommissie heeft de regio met deze aanvraag een helder plan ingediend. Ook is zij enthousiast over het groeiende aantal scholen dat mee wil doen. Met de plannen werkt Méér Muziek in de Klas Lokaal Katwijk accuraat aan structureel muziekonderwijs, zeker als het de verbinding vindt met buitenschoolse activiteiten.

Regio Hellendoorn zet solide programma op met instrumentenfonds

Méér Muziek in de Klas Lokaal Hellendoorn is een samenwerkingsverband waarin de provincie Overijssel en gemeente Hellendoorn samenwerken met 21 basisscholen. Daarnaast zijn bij het samenwerkingsverband verschillende zelfstandige muziekprofessionals en muziekverenigingen betrokken zoals Emos, de Hellendoornse Harmonie, TacT muziek en de Pop Rock Factory. Het MuziekAkkoord dat zij sloten, borgt het muziekonderwijs voor de komende acht jaar. De bijdrage vanuit de MuziekMatch gaat in het instrumentenfonds, dat daarvan een onderdeel is.

De coronacrisis heeft haar invloed gehad op de plannen uit het MuziekAkkoord. Deze kon de regio niet meer binnen het geplande tijdsbestek uitvoeren. Daarom heeft de regio schooljaar 2020-2021 als overbruggingsjaar aangemerkt. Met een storting in het instrumentenfonds borgt de MuziekMatch voor dit schooljaar de aanschaf en onderhoud van instrumenten voor het muziekonderwijs. Na het overbruggingsjaar kan het instrumentenfonds steeds zelfstandiger functioneren.

De toetsingscommissie is enthousiast over de levendige aanvraag met een solide aanpak in fases per school. Hierdoor is er meer zekerheid over de voortzetting van het muziekonderwijs op de lange termijn. De commissie vindt het bovendien sterk dat de regio bekijkt wat in de kerndoelen van de scholen staat. Er is steeds gekeken naar een lokale aanpak in plaats van alles vanuit één organisatie te regelen

MuziekAkkoord Hellendoorn ondertekend

Fondsenwerver en nulmeting nodig bij samenwerking Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst

In het samenwerkingsverband Méér Muziek in de Klas Lokaal Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst werken de vier gemeenten samen met 67 scholen, 50 onafhankelijke muziekaanbieders, 18 muziekverenigingen en 4 cultuurcentra. De Muziektafel, de stuurgroep van het samenwerkingsverband, vraagt financiering aan vanuit de MuziekMatch voor een nulmeting, het aantrekken van een fondsenwerver en de organisatie van een muziekweek.

De activiteiten waarvoor het samenwerkingsverband de financiering aanvraagt, is onderdeel van het plan voor structureel muziekonderwijs op de basisscholen in gemeenten Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst. Doel van dit plan is om tussen 2020 en 2022 bewustwording te creëren over het belang van muziek én het muziekonderwijs op maat, structureel in te bedden. De muziekweek is een van de activiteiten die op scholen bewustwording creëert. Daarnaast zorgt de nulmeting voor een beeld van wat de scholen nodig hebben voor inbedding. De fondsenwerver kan werken aan de financiering van het plan op de lange termijn.

Volgens de toetsingscommissie heeft de aanvrager vanuit de pilot goede uitgangspunten neergezet voor haar plan. Ook begrijpt de commissie dat een fondsenwerver gewenst is voor de kleine organisatie die de kar nu trekt. Zeker als het onderwijs iets meer gaat bijdragen, heeft de commissie er vertrouwen in dat de regio de plannen goed gaat uitvoeren.

Regio Hoeksche Waard schaft onmisbare instrumenten aan

Méér Muziek in de Klas Lokaal Hoeksche Waard is een samenwerkingsverband waarin de MuziekSchool Hoeksche Waard samenwerkt met onder andere 43 scholen en de gemeente. Op 17 juni 2020 sloten zij een MuziekAkkoord met partijen zoals orkesten, de Popschool, Opera Tralala, het Kunstgebouw, Groove Industries Codarts, pabo’s en KNMO Zuid-Holland. MuziekSchool Hoeksche Waard vraagt financiering aan vanuit de MuziekMatch voor aanschaf van instrumenten.

De aanvraag van MuziekSchool Hoeksche Waard is onderdeel van een groter plan dat een brug slaat tussen muziekles op school en muziekaanbieders buiten school. De basis van dit plan is vijf periodes van zes weken met iedere week muziekles, gegeven door afwisselend een vakleerkracht en de vaste leerkracht. Tijdens de muzieklessen maken de leerlingen kennis met instrumenten uit alle instrumentgroepen. Lokale muziekverenigingen presenteren hierbij hun instrumenten en bieden na schooltijd kennismakingslessen aan. De MuziekSchool coördineert het plan.

De toetsingscommissie heeft vertrouwen in het plan van Méér Muziek in de Klas Lokaal Hoeksche Waard. Uit de aanvraag blijkt voldoende betrokkenheid van de scholen en een sterke binding met de ouders. Daarnaast zorgen de financiële bijdragen van scholen en de gemeente voor borging. Ook is de commissie enthousiast over de inzet van lokale verenigingen en samenwerking met de pabo.

Foto credits: Set Vexy

Provincie Drenthe betrekt betrokkenen zorgvuldig bij structureel muziekonderwijs

Het samenwerkingsverband Méér Muziek in de Klas Lokaal Drenthe heeft een MuziekAkkoord gesloten met 292 basisscholen en nog eens 52 partijen zoals culturele instellingen, pabo’s, gemeenten en de provincie. Samen werken ze aan structureel muziekonderwijs voor 40.500 leerlingen. Deze regio vraagt financiering aan vanuit de MuziekMatch om een nulmeting te ontwikkelen en uit te voeren en inspiratiesessies te organiseren.

Het idee achter dit plan is te starten met het ‘hart’ dat nodig is voor het succes. Dat betekent: het onderwijs betrekken en laten zien hoe het muziekonderwijs ervoor staat. De nulmeting en inspiratiesessies creëren bewustwording onder schoolleiders en groepsleerkrachten. Vervolgens kunnen zij hun ambities hiervoor concreet maken en benoemen hoe zij zich op de langere termijn inzetten voor structureel muziekonderwijs.

De toetsingscommissie ziet deze aanvraag als een degelijk plan, waaruit veel betrokkenheid blijkt van de scholen en overige partijen. Het plan steunt op een sterk MuziekAkkoord met zeven inspirerende en geprofessionaliseerde ambities. Ook waardeert de commissie het dat deze aanvraag provinciaal dekkend is. Bovendien beschouwt zij de nulmeting als een mooi instrument om de voortgang te kunnen meten.

Regio Helmond verstevigt in fasen structureel muziekonderwijs

Méér Muziek in de Klas Lokaal Helmond is een samenwerkingsverband waarin gemeente Helmond samenwerkt met 28 basisscholen, culturele instelling CultuurContact en pabo Hogeschool de Kempel. Dankzij het MuziekAkkoord van dit samenwerkingsverband zijn bij de MuziekMatch nog eens ruim 20 partijen betrokken. Daaronder zijn muziekverenigingen, culturele instellingen, kunstaanbieders en diverse bedrijven en serviceclubs. De bijdrage van de MuziekMatch verstevigt het structureel muziekonderwijs voor 8700 leerlingen.

In verschillende fasen van steeds tien scholen gaat het samenwerkingsverband aan de slag. Het sluit aan bij bestaande muzikale activiteiten op scholen waar de regeling Impuls muziekonderwijs afloopt. Ook zet het nieuwe muzikale activiteiten op bij scholen waar nog nauwelijks tot geen muziekonderwijs is. In nauw overleg met de scholen maken CultuurContact en Kunstkwartier hiervoor samen een passend plan. Uit de eerste rondgang blijkt bijvoorbeeld dat er behoefte is aan instrumenten, passende (digitale) muziekmethodes en leerkrachtbegeleiding.

Volgens de toetsingscommissie heeft de regio een realistische, complete aanvraag ingediend. Ook is zij enthousiast over de nauwe betrokkenheid van de pabo. Dankzij het meerjarige karakter kan goed gemonitord worden hoe de MuziekMatch bijdraagt aan structureel muziekonderwijs. De commissie vindt de overheidsbijdrage relatief klein, maar ziet deze aanvraag als een mooie verlenging op de Impulsregeling.

Basisscholen, gemeenten én de provincie gaan gezamenlijk voor structureel muziekonderwijs in Brunssum-Landgraaf-Kerkrade

Méér Muziek in de Klas Lokaal Brunssum-Landgraaf-Kerkrade is een samenwerkingsverband met onderwijsstichting Movare als kartrekker. Zij werkt hierin samen met de genoemde gemeenten, 21 basisscholen, muziek- en dansschool SMK, verschillende verenigingen en de Nieuwste Pabo. Deze regio vraagt financiering aan vanuit de MuziekMatch om te kunnen uitbreiden naar alle basisscholen in de regio. Dit betekent structureel muziekonderwijs op 31 scholen en een bereik van bijna 7700 leerlingen.

Naast de aangevraagde MuziekMatch-bijdrage springen de gemeenten en de provincie (provinciale campagne DOOR!) bij met financiering. Bijzonder in deze aanvraag is dat de basisscholen het private deel op zich nemen dat nodig is voor de MuziekMatch. Vanuit de verzamelde budgetten kunnen de samenwerkende partijen een doorlopende leerlijn muziek ontwikkelen. Vervolgens zetten zij binnenschoolse vakleerkrachten muziek in om die leerlijn door te voeren. Bovendien trekken ze de leerlijn buitenschools door met aanbod van blazersklassen, popbands en koren.

De toetsingscommissie vindt aan deze aanvraag sterk dat de initiatieven op lokaal niveau zijn uitgewerkt. De aanvraag heeft een solide basis, doordat de plannen goed zijn ingebed bij lokale onderwijspartijen in de regio. Uit de uitwerking in fases blijkt ook realiteitsbesef. Bovendien zorgen de aangesloten verenigingen voor continuïteit en een sterk fundament onder het muziekonderwijs.

Woerden wil dat ál haar basisscholen profiteren van kwalitatief goed muziekonderwijs

Het samenwerkingsverband Méér Muziek in de Klas Lokaal Woerden is ontstaan op initiatief van culturele instellingen Het Klooster en KUVo. Zij werken samen met 18 basisscholen, gemeente Woerden en andere bij het onderwijs betrokken stichtingen. Het samenwerkingsverband wil met zijn plannen realiseren dat alle Woerdense basisschoolkinderen toegang krijgen tot kwalitatief goed muziekonderwijs.

De stichting zet de bijdrage van MuziekMatch in als aanvulling op de bestaande financiering vanuit de regeling Impuls muziekonderwijs. De bijdrage is een financiële ondersteuning voor de tien scholen die niet meedoen aan die regeling. Zo hoopt de stichting voor deze scholen de drempel te verlagen naar structureel muziekonderwijs in het curriculum. Overigens dragen de scholen zelf driekwart bij aan de uitvoering van dit plan.

De toetsingscommissie is enthousiast over deze eigen bijdrage van de scholen; dit zorgt voor financieel stabiele plannen. De MuziekMatch krijgt hierdoor de aanjaagfunctie die bij de stimuleringsmaatregel past. Daarnaast valt de commissie op dat er goed contact is tussen de scholen en Méér Muziek in de Klas Lokaal. Fijn ook dat ze gebruikmaken van het Fonds op Naam. Bovendien zijn de besturen die steunen betrouwbare partners.

Hellevoetsluis volgt het goede voorbeeld van de lokale bibliotheek

Méér Muziek in de Klas Lokaal Hellevoetsluis is een samenwerkingsverband met stichting Muziek met Klasse(n) als kartrekker. Zij werkt hierin samen met gemeente Hellevoetsluis, 16 basisscholen, verschillende culturele instellingen en het conservatorium van hogeschool Codarts Rotterdam. Muziek met Klasse(n) werkt sinds schooljaar 2018-2019 vanuit een meerjarig project aan structureel muziekonderwijs in de regio. Voor de MuziekMatch betrok het samenwerkingsverband verschillende lokale private partijen om haar plannen verder te kunnen inbedden.

Voor die inbedding maakt de regio gebruik van een muziekconsulent. Hiermee volgt de stichting het goede voorbeeld van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. Die heeft in haar bibliotheken een leesconsulent die kinderen stimuleert om thuis en op school structureel meer te lezen. Muziek met Klasse(n) verankert op dezelfde manier (duurzaam) muziekonderwijs op scholen. De muziekconsulent is adviseur en aanspreekpunt voor de school, verzorgt gastlessen, regelt professionalisering van (vak)docenten en stuurt maandelijks een nieuwsbrief aan alle scholen.

De toetsingscommissie is enthousiast over de duidelijke succesindicatoren die de regio aanhoudt. Het is een meetbaar plan en de ambities in het plan zijn realistisch weergegeven. Ze volgen het goede voorbeeld van de leesconsulent. Bovendien waardeert de commissie het plan om in overleg met Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta het aantal betrokken scholen uit te breiden. Op naar 76 aangesloten locaties (17.000 leerlingen) in de toekomst!

Regio De Liemers zet cadeaukaart in voor structurele financiering

Méér Muziek in de Klas Lokaal De Liemers is een samenwerkingsverband waarin vier gemeenten samenwerken met 32 basisscholen, diverse muziekverenigingen, het conservatorium van hogeschool ArtEZ en provincie Gelderland. Voor de MuziekMatch werken zij samen met ondernemersvereniging Zevenaar en een aantal private partijen. Een van de plannen uit hun aanvraag is dat ze een loyaliteitssysteem opzetten voor structurele financiering van muziekonderwijs. De manier: een cadeaukaart (Groupcard) waarop inwoners van de betrokken gemeenten steeds 2 procent van bepaalde uitgaven ‘sparen’. Dit bedrag gaat uiteindelijk naar Méér Muziek in de Klas Lokaal De Liemers als goed doel.

De financiering vanuit de MuziekMatch wordt ingezet om dit lokale loyaliteitssysteem op te zetten. Met deze structurele financiering zijn scholen minder afhankelijk van onder andere kwetsbare gemeentesubsidies. Het beschermt het huidige muziekonderwijsaanbod en geeft kans op uitbreiding naar een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met groep 8. Ook wil de regio op deze manier meer scholen bereiken.

Volgens de toetsingscommissie heeft de regio een interessante en verfrissende aanvraag ingediend. Het is een relatief eenvoudig idee dat draagvlak creëert in de gemeenschap. Een systeem waarin gemeente, scholen, ondernemers en consumenten uit de regio elkaar vinden. Bovendien kan het eenvoudig worden uitgebreid. Wellicht een mooi voorbeeld voor samenwerkingsverbanden in het hele land! Meer weten of de cadeaukaart? Bekijk de talkshow Muziekonderwijs in Gelderland die we samen met Cultuur Oost organiseerden.

Woensdag 27 juni 2018 werden in het kader van Méér Muziek in de Klas Lokaal in Zevenaar én Ittervoort samenwerkingsconvenanten muziekonderwijs ondertekend. Dit alles natuurlijk begeleidt door feestelijke, muzikale evenementen en met onze erevoorzitter Koningin Máxima als getuige.

Vind ook voor jouw regio de MuziekMatch

Energie gekregen van alle plannen en ideeën? Schroom niet om vanuit jouw regio een plan in te dienen om in aanmerking te komen voor de MuziekMatch. Zet eventueel de Routekaart en Muziektafelkaart (te vinden in de Gereedschapskist) in om overzichtelijke en haalbare stappen te zetten naar het MuziekAkkoord. Of om de afspraken weer even scherp te stellen als je al een MuziekAkkoord hebt gesloten. Daarnaast kun je met ons vijfstappenplan voor financiering bedenken waar je het geld vandaan haalt om je plannen structureel te ondersteunen.

Bekijk ook

 • MuziekMatch

 • Gereedschapskist

 • Good Practices