MuziekMatch

MuziekMatch

Een financiële impuls om samen te werken voor muziekonderwijs

Om structureel muziekonderwijs in de regio verder te stimuleren, stelt het ministerie van OCW 1 miljoen euro extra beschikbaar voor 2019 en 2020, via de MuziekMatch.

De MuziekMatch is een financiële impuls voor regionale publieke én private partijen om samen te werken voor structureel muziekonderwijs op de basisscholen in de regio. De MuziekMatch is gekoppeld aan Méér Muziek in de Klas Lokaal. Voorwaarde is dat regio’s via de methodiek van Méér Muziek in de Klas Lokaal komen tot een MuziekAkkoord. De plannen waaraan de partijen zich in een MuziekAkkoord committeren kunnen financieel ondersteund worden vanuit de MuziekMatch.

Het deel dat vanuit de MuziekMatch wordt uitgekeerd moet gelijk zijn aan het deel dat wordt ingelegd door gemeenten/provincie en door private partijen:

 • 2/3 provincie en/of gemeenten. Het geld dat vanuit de gemeente en/of provincie komt hoeft geen nieuw geld te zijn, maar mag in beleid opgenomen geld voor muziekonderwijs zijn. Het mag echter niet al eerder gematcht geld zijn (zoals Cultuureducatie met Kwaliteit). Een deel van het geld komt van private partijen zoals bedrijven, investering uit het eigen schoolbudget, vermogensfondsen, serviceclubs en particulieren. De regio mag zelf de verhouding tussen de gelden van decentrale overheden en private partijen bepalen.
 • 1/3 vanuit de MuziekMatch

Het bedrag dat wordt uitgekeerd vanuit de MuziekMatch is, afhankelijk van het aantal leerlingen in de regio, minimaal €5.000 en maximaal €70.000,-. Er is naar verwachting ruimte voor ondersteuning van circa 25 regio’s. Voor het toegekende bedrag uit de MuziekMatch geldt dat het maximaal 12 maanden na ondertekening van het MuziekAkkoord moet zijn besteed.

Wensen en behoeften scholen leidend

Belangrijk in het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal is dat de wensen en behoeften van scholen leidend zijn. De regio’s bepalen met de Muziektafel (de stuurgroep), met daarin vertegenwoordigers van de scholen, waar zij het geld vanuit de MuziekMatch aan willen besteden, maar altijd met het verduurzamen van het muziekonderwijs als doel.

Dat kan bijvoorbeeld met:

 • Personeel (inzet vakleerkracht, die bijvoorbeeld ook het leerkrachtenteam ondersteunt)
 • Materialen (instrumenten, lesmethode)
 • Deskundigheidsbevordering van groepsleerkrachten
 • Ruimte geschikt maken voor muziekles
 • Inkopen van aanbod van muziekaanbieders
 • Netwerkvorming en samenwerkingen met derden, zoals muziekverenigingen, maar ook private partijen
 • Inzet van een regionale projectleider of kwartiermaker of het opdoen of inhuren van expertise op het gebied van het werven van private gevers

Minister Van Engelshoven opende de MuziekMatch met deze videoboodschap tijdens de ondertekening van MuziekAkkoord De Achterhoek op 27 juni 2019.

MuziekSpaarpot per regio

Voor het beheer van de financiële middelen van een regio stelt Méér Muziek in de Klas kosteloos een MuziekSpaarpot per regio beschikbaar. Zowel de matchingsbijdrage als de bijdragen van andere overheden en private financiers kunnen hierin ondergebracht worden. Voordeel hiervan is dat:

 • de stichting Méér Muziek in de Klas een culturele ANBI status heeft waardoor schenkingen door private gevers fiscaal gunstig zijn.
 • regio’s geen juridische entiteit voor muziekonderwijs in het leven hoeven te roepen om de gelden te kunnen ontvangen, beheren en verdelen

Er is een voorbeeld van een MuziekSpaarpot dat onlangs is opgericht beschikbaar en op te vragen via info@meermuziekindeklas.nl.

Aan de slag?

In april en juli 2021 vinden weer nieuwe toetsingsrondes plaats. Met onderstaande informatie maak je vast een vliegende start. In het volgende blok vind je contactgegevens van onze regionale accountmanagers. Zij helpen je verder op weg.

Al gehonoreerde aanvragen
Vele regio's gingen je al voor. Weten hoe zij het hebben aangepakt? Lees erover in het artikel 'De plannen van de MuziekMatch'.

Good Practices
In heel Nederland vind je inspirerende voorbeelden voor hoe je kunt samenwerken voor muziekonderwijs. Bekijk het brede palet en kijk welk voorbeeld aansluit bij jouw regio.

Routekaart en Muziektafelkaart

De Routekaart en Muziektafelkaart zijn handige gereedschappen voor het traject van Méér Muziek in de Klas Lokaal. In de Routekaart lees je over hoe het Lokaal-traject verloopt en met behulp van de Muziektafelkaart krijg je inzicht in welke partijen nodig zijn om muziekonderwijs te verduurzamen. Je vindt ze in onze gereedschapskist.

Financiering

Voor muziekonderwijs is geld nodig. Waar komt het geld vandaan waarmee je je plannen structureel kunt ondersteunen? Met dit vijfstappenplan financier je het muziekonderwijs in jouw regio.

De gereedschapskist

Maak gebruik van de handige gereedschappen om nieuwe samenwerkingen op te tuigen, fondsen te werven, een visie op muziekonderwijs te ontwikkelen voor in het schoolplan of potentiële samenwerkingspartners te overtuigen van de effecten van muziekonderwijs.

Aanvragen

Wil jij aanspraak maken op de MuziekMatch en aan de slag met het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal om het muziekonderwijs in jouw regio te verankeren? Of heb je vragen? Neem dan contact op met jouw accountmanager!

Contact
Heeft u een klacht over de MuziekMatch? Bekijk hier de klachtenregeling.
 • Professor dokter Erik Scherder over het belang van muziekonderwijs

 • Financiering muziekonderwijs

 • Good Practices