Muziekonderwijs niet meer weg te denken uit de gemeente Hellendoorn

Muziekonderwijs niet meer weg te denken uit de gemeente Hellendoorn

"Door te investeren in meer muziek in de klas investeren we in de toekomst. Door kinderen de ruimte te geven hun talent te ontdekken en ontwikkelen ontstaat er creativiteit. Hierdoor creëren we een nieuwe generatie van creatieve denkers en makers. Juist aan dit soort mensen heeft onze huidige maatschappij een steeds grotere behoefte, omdat dit bijdraagt aan een leefbare en aantrekkelijke gemeenschap.

Deze visie is verwoord in het MuziekAkkoord dat we in 2020 hebben ondertekend. Alle schoolbesturen, muziekaanbieders en wij als gemeente spannen ons samen in om muziekonderwijs over acht jaar geborgd te hebben in het basisonderwijs. Zodat kinderen wekelijks in aanraking komen met muziek die ondersteund wordt door een muziekprofessional. In feite borduren we hiermee voort op het fundament dat al is gelegd omdat in de praktijk al veel scholen muziekonderwijs aanbieden. Ik ben er trots op dat alle kinderen in de gemeente Hellendoorn in aanraking komen met muziek."

- Anja van den Dolder-Soeten, Wethouder cultuur c.a.

Het is gelukt...

...en daar zijn alle partners in Hellendoorn trots op!

De gezamenlijke muziekverenigingen (KCMV Advendo, Muziekvereniging KSW, Hellendoornse Harmonie, Christelijke muziekvereniging EMOS) en drie muziekscholen (Kaliber Kunstenschool, Pop Rock Factory en TacT Muziek) hebben een prachtig muziekaanbod samengesteld dat geschikt is voor alle kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Het aanbod wordt gepresenteerd in een brochure.

In de brochure van het Muziekfonds Hellendoorn kunnen alle scholen kiezen uit het gevarieerde aanbod van de verschillende muziekaanbieders die allemaal vanuit hun eigen visie op muziekonderwijs met veel passie en enthousiasme het muziekonderwijs op de Hellendoorns Basisscholen willen verrijken. Klik hier om de brochure te bekijken.

Samenwerking met muziekverenigingen en muziekaanbieders in Hellendoorn

Scholen, muziekaanbieders en -muziekverenigingen hebben elkaar tijdens de projecten van de regeling Impuls Muziekonderwijs al gevonden, daarmee is de basis voor de samenwerking gelegd.

Alle partijen willen graag dat de samenwerking en daarmee de structurele verankering kwalitatief goed muziekonderwijs wordt geborgd. Allereerst is er met de scholen geëvalueerd op welke wijze en met welk resultaat het muziekonderwijs een impuls heeft gekregen en waar de mogelijkheden kunnen liggen voor samenwerking in de toekomst. De uitkomst van deze evaluatie is besproken met de betrokken muziekaanbieders. Vanaf juni 2020 zijn er regelmatig online overleggen georganiseerd waarin de sterke kanten van de aanbieders zijn besproken en de mogelijkheden met betrekking tot het concrete aanbod en de samenwerking tussen diverse partijen.

De muzikale ontwikkeling van het kind en vooral het plezier om muziek te kunnen maken heeft steeds voorop gestaan. Door het delen van deze gezamenlijke missie, zijn alle partijen bereid om binnen de eigen mogelijkheden een bijdrage aan te leveren. Bovendien deelt men de gedachte dat kinderen in aanraking moeten komen met aan breed muzikaal aanbod en dat elke aanbieder daarin eigen specialismen heeft.

Het gevoel om er samen voor te gaan, heeft uiteindelijk geresulteerd in plaatsen van het aanbod in een gezamenlijke muziekbrochure waaruit scholen hun programma kunnen kiezen. Naast de financiële bijdrage van de gemeente, betalen de scholen jaarlijks voor elke leerling die deelneemt aan het muzikale aanbod uit de brochure, € 5,- per leerling.

Praktijkvoorbeeld in Hellendoorn van de samenwerking tussen muziekvereniging Advendo en een basisschool

Marianne Bosch, muziekdocent van muziekvereniging Advendo: “Op verschillende basisscholen heb ik een mooie start mogen maken met muziek ABC. Tijdens de eerste les hebben we in de klas een ritmeorkest gevormd, de tweede les een melodieorkest en de derde les zijn de noten geleerd en daarmee een liedje gespeeld. Toen dit goed ging lukte het zelfs met cd-begeleiding! Het was elke keer een feestje om in de verschillende klassen te komen. Voor de eerste les vertelden een aantal kinderen: "muziek is stom". Nou, aan mij de leuke taak om deze mening zo snel mogelijk om te buigen. Na de eerste les werd er gemompeld: “Muziek is misschien toch wel leuk".

De weken erna hebben we zoveel lol gehad dat iedereen (zonder uitzondering) uitkeek naar mijn komst en we elke les hebben genoten! Ik hoop dat ik snel de lessen af mag maken en nog meer kinderen enthousiast voor muziek kan maken!”

Wat hieraan vooraf ging

Met het tekenen van het MuziekAkkoord in Hellendoorn op 6 februari 2020 is er een belangrijke nieuwe stap gezet in het borgen van goed muziekonderwijs in de basisscholen voor de eerstkomende 8 jaar.

Het MuziekAkkoord is het resultaat van een proces waarin specifiek aandacht is gegeven aan muziekonderwijs op de basisscholen in Hellendoorn met behulp van financiële impulsen vanuit de Stichting Méér Muziek in de klas en de regeling Impuls Muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Zo heeft 60% van de basisscholen in Hellendoorn meegedaan aan de Impuls regeling. Daarnaast is er ook m.b.v. de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit aandacht geschonken aan muziekeducatie.

De afgelopen jaren is er hard gewerkt door basisscholen samen met de muziekscholen en muziekverenigingen om het muziekonderwijs weer een structurele plek te geven, ervoor te zorgen dat het gaat om kwalitatief goed onderwijs en ook ruimte te bieden voor talentontwikkeling aan leerlingen. De partners in het MuziekAkkoord werken samen op het gebied van kennisdeling, ontwikkeling en communicatie. Zij ondersteunen elkaar en vervullen een actieve rol binnen het muziekonderwijs in de gemeente Hellendoorn. Ieder naar hun eigen kracht en kunnen.

De gemeente Hellendoorn heeft vanaf 2020 structureel budget van € 33.000,- per jaar op basis van de algemene wet bestuursrecht artikel 4;23 lid 3c. toegezegd om muziekonderwijs te ondersteunen voor de langere termijn van 8 jaar. De komende jaren wordt de verbinding tussen de basisscholen, muziekscholen en de muziekverenigingen verder versterkt.

Hoe verder?

De partijen blijven met elkaar samenwerken aan de ontwikkeling van Méér Muziek in de Klas. Dankzij de bijdrage vanuit de MuziekMatch zijn extra instrumenten voor de speciaal hiervoor opgerichte instrumentenbank aangeschaft, zodat het muziekonderwijs ook instrumentaal goed uitgevoerd kan worden met de leerlingen.

Voor de monitoring van het muziekonderwijs is een onafhankelijk bureau ingeschakeld, dat wordt gefinancierd uit de provinciale gelden van Cultuur aan de Basis. Alle betrokken partijen worden bevraagd en de stand van zaken wordt jaarlijks gepresenteerd in een monitoringsverslag. Daarnaast richten de partijen in Hellendoorn de komende jaren op het ‘spekken van de pot’ door plaatselijke ondernemers en inwoners ook als sponsoren te betrekken bij de ontwikkeling van het muziekonderwijs, waardoor wij nog meer mogelijkheden hebben voor het ontwikkelen van (nieuwe) muzikale projecten.

Delen

Graag deelt Janneke Meijer, de kartrekker uit Hellendoorn haar ervaringen met iedereen die muziekonderwijs een warm hart toedraagt. Zij vindt het fantastisch als andere partijen die ook met Hellendoorn willen delen. "Samen gaan we voor méér muziek in de klas voor alle kinderen!"

Bekijk alle partijen die meewerken aan structureel muziekonderwijs in de gemeente Hellendoorn.

Mail contactpersoon Janneke Meijer