Provincie Drenthe en haar MuziekAkkoord

Provincie Drenthe en haar MuziekAkkoord

Op weg naar structureel muziekonderwijs

Ondertekening MuziekAkkoord

Op 20 juni 2019 is het MuziekAkkoord Drenthe ondertekend tijdens een feestelijke ceremonie in theater De Tamboer in Hoogeveen. De dag, gepresenteerd door Méér Muziek in de Klas-ambassadeur Buddy Vedder, zat bomvol met optredens van schoolklassen en artiesten. Ook erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas Koningin Máxima was aanwezig. Dit schreef Hare Majesteit er toentertijd over.
Hieronder zie je de aftermovie van de ondertekening van het MuziekAkkoord:

Het MuziekAkkoord

De wereld zit vol muziek! Muziek is een taal die mensen rechtstreeks raakt. Kinderen maken zich deze taal eigen door te zingen, te spelen, te luisteren, te dansen en te creëren. Muziek is plezier en ontspanning. Het is leren met hoofd, hart en handen. Muziek helpt kinderen bij het ontdekken van hun talenten, maar helpt ook bij de verwerking van andere leerstof, zoals taal en rekenen.Muziek stimuleert het inlevingsvermogen, de sociale binding en de creativiteit van kinderen en hoort daarmee bij de brede vorming van het kind. Kinderen leren te luisteren naar elkaar en open te staan voor verschillen. Muziek maken geeft gezamenlijke energie, durf en zelfvertrouwen: de WOW factor.

Dit zijn de ambities in het MuziekAkkoord:

 • Alle kinderen in Drenthe (van nul tot en met twaalf jaar) hebben het recht op goed muziekonderwijs. Ieder kind krijgt de kans om zichzelf te ontwikkelen en zijn muzikaliteit te ontdekken als onderdeel van de totale culturele vorming. Ongeacht de plaats waar hij of zij woont.
 • Muziek heeft een vaste plaats binnen het curriculum van de basisscholen van groep 1 t/m 8. Kinderen komen in ieder geval wekelijks, in allerlei vormen, in aanraking met muziek in de klas. Van groep 1 t/m 8 maken kinderen een muzikale ontwikkeling door op het gebied van zingen, spelen, bewegen op muziek, luisteren naar muziek, vastleggen van muziek en het ontwerpen van muziek.
 • Voorbereidend muziekonderwijs voor kinderen van 0 tot 4 jaar vindt plaats in kindcentra en sluit aan bij de doorlopende leerlijn van de basisscholen.
 • Groepsleerkrachten werken samen met vakdocenten of vakspecialisten om hun vaardigheden op het gebied van muziekonderwijs te vergroten. Er is een vakdocent of gekwalificeerde muziekspecialist verbonden aan iedere school. De vakdocenten coachen de leerkrachten voortdurend zodat leerkrachten zich bekwaam voelen om muziekonderwijs te verzorgen in hun eigen klas.
 • Binnen schools wordt waar mogelijk ook vakoverstijgend en/of thematisch gewerkt om muziek een vaste plek te geven in het curriculum.
 • We zoeken zoveel mogelijk samenwerking met muzikale aanbieders, muziekpodia, muziekverenigingen, voortgezet onderwijs, brede school en kinderopvang werken aan het ontwikkelen van muzikaliteit van kinderen zodat zij in aanraking komen met muziekaanbieders uit de buurt, zowel binnen schools als buitenschools.
 • Studenten van de PABO worden opgeleid tot leerkrachten die handelingsbekwaam zijn op het gebied van muziek.

Schoolbesturen, culturele instellingen, pabo's, conservatoria, gemeenten en provincie ondertekenden in 2019 het Muziekakkoord. In juni 2021 sloten de kinderopvangorganisaties en MBO onderwijsinstellingen ook aan bij het Muziekakkoord Drenthe.

De belofte aan het kind

Op jouw school klinkt muziek. Dat beloven wij.

Je zingt, je speelt, je beweegt, je luistert naar muziek en ontdekt je muzikaliteit.

Dit doe je samen met je klasgenoten en je juf of meester.

Muziek laat jullie stralen.

Sinds toen...

 • Muziekakkoord Drenthe heeft op alle scholen in Drenthe een nulmeting gedaan. Aan de scholen werd gevraagd hoe de muziekeducatie op hun school ervoor stond op het gebied van deskundigheid, leerlijn, samenwerking met de omgeving en visie en beleid. De respons van de scholen was hoog, 74% van de scholen werkte mee aan het onderzoek.
 • Aansluitend op de Nulmeting zijn in alle gemeenten in Drenthe inspiratietrajecten georganiseerd. De trajecten bestonden uit ukelele lessen voor leerkrachten, digitaal lesmateriaal, inspiratieworkshops, en een muziekfestival voor alle scholen.
 • In juni 2021 ondertekenden 30 kinderopvangorganisaties en de mbo onderwijsinstellingen het Muziekakkoord. Intussen is er een leerlijn muziek ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten onderbouw. De leerlijn ‘Muzikaal Spel’ gaat in op de creatieve ontwikkeling van jonge kinderen en de begeleidende rol van de leerkrachten en pedagogisch medewerkers bij het muzikale spel.
 • Muziekakkoord Drenthe en de Pabo NHL Stenden organiseerden het online Symposium muziekeducatie “Eén Muziek Met…” voor studenten en leerkrachten. Het symposium ging over muziek in samenhang met andere vakken. Er waren 250 deelnemers online.
 • Muziekakkoord Drenthe stuurt per jaar 4 Nieuwsbrieven naar scholen en kinderopvangorganisaties met inspirerende voorbeelden en leuke lestips voor in de muziekles op school.

Meer weten?

Voor meer informatie of om aan te sluiten bij het MuziekAkkoord Drenthe kun je mailen naar Jacolien Quarré, coördinator van het MuziekAkkoord namens stichting Kunst & Cultuur.

Stuur een mail!