Vacature: Algemeen bestuurslid voor stichting Méér Muziek in de Klas

Vacature: Algemeen bestuurslid voor stichting Méér Muziek in de Klas

16 okt. 2023

Vanwege het vertrek van een van de bestuursleden is er per 1 december een vacature voor de functie van: Algemeen bestuurslid.

De wereld van kinderen en jongeren met een kansenachterstand vergroten door middel van kunst- en cultuuraanbod in en rondom de basis- en middelbare school. Dat is het doel van stichting Méér Muziek in de Klas en het programma Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving. Op die manier willen we een bijdrage leveren aan de cognitieve, sociale en creatieve ontwikkeling van deze doelgroep. Dat doen we door veel aandacht te vragen voor de positieve effecten van kunst- en cultuuronderwijs, samen te werken met scholen, pabo’s, pedagogische mbo-opleidingen en kunstopleidingen, en vooral door nauw op te trekken met veel verschillende landelijke, regionale en lokale culturele en educatieve partijen.  

Stichting Méér Muziek in de Klas is een publiek-private, en erkende fondsenwervende organisatie die de Governance Code Cultuur, Fair Practice Code en Code Diversiteit en Inclusie volgt. De organisatie bestaat uit een onbezoldigd bestuur, een directeur en een bureau. De dagelijkse werkzaamheden zijn in handen van de directeur en het bureau. De directeur is (mede)verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, stelt daartoe plannen en begrotingen op die zij ter goedkeuring voorlegt aan het bestuur. Over de behaalde inhoudelijke en financiële resultaten wordt via het bestuursverslag en jaarrekening verantwoording afgelegd. Ook hierbij besluit het bestuur op basis van een voorstel van de directeur.

Vanwege het vertrek van een van de bestuursleden is er per 1 december een vacature voor de functie van:

Algemeen bestuurslid


In de praktijk treedt het bestuur op als een toezichthoudend bestuur, waarbij de nodige taken zijn gedelegeerd aan de directeur. Het bestuur vergadert circa vijfmaal per jaar. Het bestuur bestaat op dit moment uit zeven personen, die de volgende functies bekleden: voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en algemeen bestuurslid. Onder hen zijn de volgende expertises verdeeld:

- openbaar bestuur en politiek (overheid)
- juridische zaken
- artistieke visie/ innovatie/opleidingen
- onderwijs/ jeugd/ inclusie
- sponsoring/ fondsenwerving/ filantropie
- financiën/ ondernemerschap
- media/ communicatie

Het nieuwe bestuurslid heeft aantoonbare deskundigheid en professionele ervaring op het gebied van artistieke visie of innovatie en opleidingen, en daarbinnen een scherp oog voor aansluiting op het werkveld. Voor specifiekere informatie over het profiel, zie onder.

Alle leden van het bestuur hebben daarbij:


-affiniteit met de missie, visie en doelstellingen van Méér Muziek in de Klas;
- een brede culturele en maatschappelijke belangstelling;
- relevante ervaring c.q. netwerken en zijn bereidwillig om die in te zetten voor het doel van de stichting;
- een generiek strategisch en beleidsmatig inzicht;
- bestuurlijke/toezichthoudende kwaliteiten en inzicht in complexe organisaties;
- inzicht in taken en rollen tussen bestuur en de directeur en bekendheid met de elementen van governance;
- onafhankelijkheid ten opzichte van de directeur en ten opzichte van de overige bestuursleden, in formele zin en in mentale houding;
- de vaardigheid om goede vragen te stellen, door te vragen en in te grijpen als dat nodig is, en ‘een rechte rug’ te hanteren bij moeilijke beslissingen;
- een integere houding en vertonen goed voorbeeldgedrag;
- voldoende tijd beschikbaar om vergaderingen bij te wonen en deze voor te bereiden;

NB. Het bestuur hecht waarde aan diversiteit en inclusie. Derhalve is er expliciet oog voor een mix van bestuursleden in termen van gender, leeftijd en culturele achtergrond.

Profiel algemeen bestuurslid

Naast de algemene kenmerken, heeft het nieuwe algemeen bestuurslid daarbij:

- een gedegen achtergrond door opleiding en/ of ervaring op het gebied van artistieke visie/ innovatie/ opleidingen met een scherp oog voor kansengelijkheid, diversiteit en inclusie;
- bestuurlijke ervaring en weet het bestuurslid om te gaan met diverse stakeholders;
- hart voor kansengelijkheid voor kinderen en jongeren in het primair en voortgezet onderwijs;
- bij voorkeur affiniteit met publiek-private samenwerkingen.

Het algemeen bestuurslid is adviseur en klankbord van de directeur voor de thema’s en werkgebieden die het bestuurslid in portefeuille heeft. Het lid geeft samen met andere bestuursleden advies bij strategische, inhoudelijk besluitvorming rondom deze thema’s. Het lid denkt in kansen om het kunst- en cultuuronderwijs in (de naschoolse tijd van) het primair en voortgezet onderwijs verder te versterken langs de genoemde actielijnen en geeft daarin gevraagd en ongevraagd advies.

Praktische informatie en procedure


Als u zich in dit profiel herkent, horen wij graag van u. De sollicitatieprocedure bestaat uit een selectie op basis van een (korte) motivatiebrief en CV en een kennismakingsgesprek met de bestuurscommissie.

Uw (korte) motivatiebrief en cv kunt u versturen per e-mail o.v.v. Sollicitatie Algemeen bestuurslid naar info@meermuziekindeklas.nl t.a.v. Carolien Gehrels, voorzitter van het bestuur.

Voor meer inhoudelijke informatie over Méér Muziek in de Klas kunt u terecht op www.meermuziekindeklas.nl. U kunt ook ons bestuursreglement en directiereglement lezen. Voor specifieke vragen over de profielschets en/of de procedure kunt u telefonisch terecht bij Jantien Westerveld, directeur Méér Muziek in de Klas: 020 - 82 04 734.

We zien uw reactie graag uiterlijk woensdag 1 november 2023 tegemoet. De eerste gesprekken vinden medio november 2023 plaats. De benoeming is voorzien per 1 januari 2024.

Over Méér Muziek in de Klas

Stichting Méér Muziek in de Klas werd in 2015 op aansporing van het ministerie van OCW in het leven geroepen om – in eerste instantie – muziekonderwijs op de basisschool te bevorderen. Bij de oprichting van stichting Méér Muziek in de Klas was het doel ‘structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied’.

Stichting Méér Muziek in de Klas werkt vraaggericht, langs de volgende actielijnen:


- bewustwording en zichtbaarheid van het belang van kunst- en cultuuronderwijs voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren, vooral die met een kansenachterstand;
- deskundigheidsbevordering van zittende en toekomstige (kunst)leerkrachten in samenwerking met de lerarenopleidingen en kunstvakdocentopleidingen;
- het doen ontwikkelen van moderne lesmethoden;
- lokale verankering, waarbij partijen in regionale hubs zich gezamenlijk sterk maken voor het kunst- en cultuuronderwijs op de doelgroepscholen in hun regio.

Dit doen we allerminst op eigen houtje. De stichting is nadrukkelijk in publiek-private context opgericht: alleen samen met landelijke en lokale partners, inhoudelijk, facilitair én financieel, zijn we in staat ons doel te behalen en financiering te creëren om het kunst- en cultuuronderwijs voor de doelgroep in en rondom het primair en voortgezet onderwijs te normaliseren en verduurzamen.

Méér Muziek in de Klas wordt in haar missie met raad en daad ondersteund door ambassadeurs die alle partijen die kansengelijkheid en kunst- en cultuuronderwijs vertegenwoordigen. Koningin Máxima is erevoorzitter van de stichting.

In totaal bereikte de stichting sinds 2015 bijna 1 miljoen kinderen, 54.290 leerkrachten, 5737 scholen, 165 gemeenten en 100% van de 42 pabo’s, de drie lerarenopleidingen in het Caribische deel van ons land en 9 conservatoria. Een resultaat dat we alleen samen met onze landelijke en regionale partners konden behalen; een resultaat waar we trots op zijn. Tegelijkertijd voelden we sterk dat we kinderen met kansenachterstanden nog onvoldoende bereikten.

Vanaf schooljaar 2023/2024 starten we ons nieuwe programma ‘Méér kunst en cultuur in School en Omgeving’, aansluitend bij het OCW-programma School en Omgeving en hand in hand met de Gelijke Kansen Alliantie. We breiden onze werkzaamheden uit met meer culturele en creatieve disciplines, zoals mode, koken, dans en toneel. We focussen ons daarbij op kinderen en jongeren met een kansenachterstand. Ons programma is gericht op lessen en activiteiten in de naschoolse omgeving van het basis- en voortgezet onderwijs. Met als doel de wereld van de leerling voor wie een kunst- en cultuuraanbod niet vanzelfsprekend is te vergroten en zo een bijdrage te leveren aan hun cognitieve, sociale en creatieve ontwikkeling. Daarnaast zullen we de behaalde successen voor structureel muziekonderwijs in de regio en de (muzikale) lerarenopleidingen blijven borgen en bewaken.

Nieuwste artikelen

  • Opening eerste Flagshipschool van Nederland in bijzijn van koningin Máxima

    6 dec. 2023

  • Erevoorzitter Koningin Máxima bezoekt Flagshipschool De Bavokring

    30 nov. 2023

  • Werkbezoek scholen voor speciaal onderwijs op Curaçao | Deel I

    28 nov. 2023