Privacyverklaring

Privacyverklaring

Méér Muziek in de Klas hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen zijn beschreven in deze privacyverklaring;

- Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Méér Muziek in de Klas is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover kun je contact opnemen via melding@meermuziekindeklas.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen op onze website geen persoonsgebonden gegevens, tenzij u deze vrijwillig aan ons verstrekt of gebruik maakt van een wedstrijdaccount.

Het is mogelijk dat je ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefoon. Wij zullen in dat geval je gegevens opslaan om contact met je op te nemen om de vraag of klacht te behandelen.

Daarnaast kunnen er ook gegevens verzameld worden via social media kanalen, bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam zodat wij op jouw bericht kunnen reageren.

Bewaartermijn

Jouw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Sociale media en door gebruikers gegenereerde inhoud

Op sommige van onze platforms kunnen gebruikers hun eigen inhoud indienen. Houd er rekening mee dat inhoud die naar een van onze sociale media wordt verzonden, door het publiek kan worden bekeken en dat u voorzichtig moet zijn met het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens via deze platformen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor acties van andere personen als u persoonsgegevens op een van onze sociale mediaplatforms plaatst, bijvoorbeeld Facebook, Twitter of Instagram. Raadpleeg ook het privacy- en cookiebeleid van de sociale mediaplatforms die u gebruikt.

Cookies

Zoals veel andere websites maakt ook Méér Muziek in de Klas gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden met informatie over jouw gedrag op onze website. Bijvoorbeeld welke pagina’s je hebt bekeken en welke gegevens je hebt ingevuld. Onze website kan deze informatie gebruiken als je de site opnieuw bezoekt. Op deze website verzamelen wij informatie via gebruikers- en Google Analytics-cookies.


Ook via de Facebook-pixel (en aanverwante Facebook services, geladen door Facebook) en een Visual Website Optimizer proberen wij jouw bezoek aan onze website zo gebruiksvriendelijk te maken.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden

Méér Muziek in de Klas zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kun je op elk moment vragen deze in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt in dat geval je verzoek mailen naar melding@meermuziekindeklas.nl of per brief indienen, voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. De brief kun je richten aan G. Hollaers, Sarphatikade 22-1, 1017 WV Amsterdam.