Symposium door pabo NHL Stenden

Symposium door pabo NHL Stenden

Op woensdag 7 april 2021 organiseerden Méér Muziek in de klas Lokaal Fryslân, KEK (Kultuer Edukaasje mei Kwaliteit) en de NHL Stenden Hogescholen het symposium 'Méér Met Mijn Muziek'.

In 2018 ondertekenden de provincie Friesland al een MuziekAkkoord (een samenwerkingsconvenant muziekonderwijs) waarin de betrokken partijen garanderen dat in 2022 alle 52.000 basisschoolkinderen in de provincie Friesland structureel muziekonderwijs krijgen.

Ook NHL Stenden Hogeschool draagt haar steentje bij door toekomstige leerkrachten beter toegerust de praktijk in te laten gaan: er zijn vele projecten op de pabo die hieraan bijdragen. Dit symposium was dan ook nadrukkelijk bedoeld voor leerkrachten basisonderwijs en zij die daarvoor opgeleid worden. Het programma van het symposium is opgebouwd rondom de vraag hoe muziekonderwijs kan aansluiten bij en gebruikmaken van de wijze waarop muziek een rol speelt in het alledaagse leven van (jonge) kinderen. Er werd stilgestaan bij de vraag wat dan precies 'mijn muziek' is: kun je dat zeggen voor een bepaalde leeftijdsgroep? Welke verschillen doen zich daarbij voor? Door deze kwesties als open vragen te benaderen hopen ze leerkrachten op een spoor te zetten.