Duurzame cultuureducatie in je gemeente - Hoe organiseer je dat?

Duurzame cultuureducatie in je gemeente - Hoe organiseer je dat?

9 jul. 2018 — LKCA

Woensdag 27 juni werden er in regio de Liemers (Gelderland) en de provincie Limburg samenwerkingsconvenanten muziekonderwijs ondertekend. In november ging de stad Groningen hen al voor, met het eerste convenant in het kader van Méér Muziek in de Klas Lokaal. Maar wat levert zo'n samenwerkingsovereenkomst op? Het Landelijke Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) schetst wat dit kan opleveren.

Op 30 mei beaamden alle politieke partijen in het cultuurdebat dat kunst en cultuur in het onderwijs belangrijk zijn voor alle kinderen. Maar hoe organiseer je een goed en duurzaam aanbod? Marlies Tal (LKCA) en Josien Paulides (Cultuurmij Oost) schetsen hoe gemeentes, scholen en culturele instellingen tot samenwerking kunnen komen en wat dat kan opleveren.

In de verduurzaming van cultuureducatie blijken convenanten het sleutelwoord. De samenwerking tussen overheid, scholen en culturele instellingen gebeurt nog te vaak ad hoc. Daarom zijn samenwerkingsconvenanten in opkomst: zij kunnen zorgen voor duurzame, langlopende en structurele samenwerking.

Succesfactoren

Om te onderzoeken wat een convenant kan opleveren, werd er gekeken naar de cultuurconvenanten in Haarlem, Zutphen West Maas en Waal en Groningen. Daaruit blijkt dat een overeenkomst veel helderheid schept bij alle betrokken partijen en vraag en aanbod beter gereguleerd wordt. 

Bovendien zijn er vijf belangrijke stappen die gezet moeten worden voor het slagen van zo'n convenant:

1. Organiseer een ambitiegesprek met álle partijen
Zorg dat je vanaf het begin álle partijen aan tafel hebt en start met een gezamenlijk ambitiegesprek: ‘Als we willen dat alle kinderen goede cultuureducatie krijgen, wie kan daarin een rol op zich nemen?’. Denk hierbij aan een brede doelgroep, dus ook bedrijfsleven, amateurverenigingen, welzijnsinstellingen, etc.

2. Maak verwachtingen helder in een werkgroep
Maak een combinatie van gemeentelijke doelstellingen en onderwijsdoelstellingen en houd goed voor ogen wie waarvoor verantwoordelijk is. Deel dit met elkaar zodat verwachtingen helder zijn. Formeer een kleine werkgroep waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn. 

3. Betrek er álle lagen binnen het onderwijs bij
Zorg dat je alle niveaus binnen het onderwijs betrekt bij het proces. Cultuureducatie krijgt alleen goed vorm als het gedragen wordt door de schoolbesturen, schooldirecteuren én het lerarenteam/ICC’ers.

4. Gebruik de kracht van inspiratie
Kunst en cultuur verwonderen. Gebruik deze kracht in de gesprekken, zodat de energie hoog blijft en je niet blijft hangen op dezelfde punten. Maak afspraken voor maximaal vier jaar en spreek af dat je daarna weer om tafel gaat.

5. Werk met een heldere overlegstructuur
Maak afspraken over inhoudelijke ambitie, taak- en rolverdeling, financiën en evaluatie. Zorg voor een overlegstructuur, haak bij voorkeur aan bij bestaande overleggen. En: spreek af wie waarvoor verantwoordelijk is, ook voor de evaluatiemomenten. 

Ben je geïnteresseerd in het opstellen van een samenwerkingsconvenant muziekonderwijs? Neem gerust contact op met Babs Schipper via bschipper@meermuziekindeklas.nl.

Lees hier het hele artikel

Nieuwste artikelen

  • Wetenschapsjournalist Mark Mieras over belang kunstonderwijs voor creëren gelijke kansen

    16 mei 2024

  • Teamtraining voor vakintegratie

    14 mei 2024

  • Train-de-trainer cursus richt zich op muziektechnologie

    25 apr. 2024