Structureel muziekonderwijs voor de Gooi en Vechtstreek en al haar leerlingen

Structureel muziekonderwijs voor de Gooi en Vechtstreek en al haar leerlingen

Ondertekening MuziekAkkoord Gooi- en Vechtstreek

Op woensdagmorgen 16 juni werd het MuziekAkkoord Gooi en Vechtstreek ondertekend door verschillende organisaties in de regio. Onder andere schoolbesturen, culturele instellingen, muziekscholen, muziekverenigingen, naschoolse opvang, pabo’s en conservatorium, fondsen, ondernemers, gemeente en/of serviceclubs: iedereen die zich voor muziekonderwijs kan inzetten. Het evenement vond online plaats en werd muzikaal omlijst door onder andere Ayoub en Kes (deelnemers van The Voice of Holland 2020) en kinderen van groep 6/7 van de Paulusschool uit Hilversum.

Alle samenwerkingspartijen spraken af hoe ze gezamenlijk tot structureel muziekonderwijs voor alle kinderen van 0-18 jaar in de regio gaan komen. Er worden meerjarige afspraken gemaakt met concrete acties voor alle deelnemende partijen.

Het traject voorafgaand aan het MuziekAkkoord

Vanaf eind 2019 hebben in totaal zo’n 100 contacten met elkaar gesproken tijdens werksessies, stuurgroepen en inspiratiemeetings. Hier waren onder andere het onderwijs, cultuuraanbieders, gemeentes, muziekscholen, en voor- en naschoolse opvangorganisaties bij betrokken. Middels alle opbrengsten is door de stuurgroep verder doorgedacht over hoe het muziekonderwijs nu concreet vorm kan krijgen en hoe dit te vatten in een tekst voor het MuziekAkkoord. Deze concepttekst staat op papier en wordt binnenkort rondgestuurd naar alle betrokkenen. De voorbereidingen zijn in volle gang. Zo werkt de regio vanaf 16 juni toe naar structureel muziekonderwijs voor alle 22.000 basisschoolkinderen en leerlingen in het voortgezet onderwijs in de Gooi- en Vechtstreek.

Wil je meer weten, of ook je steen op welke manier dan ook bijdragen?

Meld je dan bij Méér Muziek in de Klas Lokaal Gooi- en Vechtstreek

De regio schreef een eigen lied om het MuziekAkkoord te vieren.

Afspraken bekrachtigd in Soest

Linksvoor Rick, Julian en Emma - de delegatie vanuit Gooi en Vechtstreek

Een rondgang door Nederland maakte onderdeel uit van een speciale campagne ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Koningin Máxima op 17 mei. De campagne draagt bij aan het doel van Méér Muziek in de Klas én de wens van erevoorzitter Koningin Máxima: structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied.

Koningin Máxima bezocht o.a. het openluchttheater Cabrio Soest, waar verschillende afspraken werden bekrachtigd voor structureel muziekonderwijs in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Zo ook voor de Gooi- en Vechtstreek.

Fotocredit: Set Vexy

Intentieverklaringen

Rick de Jongh, groepsleerkracht en vakspecialist muziek op de Wilhelminaschool in Hilversum, heeft twee van zijn leerlingen (Emma en Julian) meegenomen naar Soest:

“Wij gunnen ALLE kinderen in de Gooi- en Vechtstreek een kindertijd met veel muziek. Er zal een focus komen te liggen op juist die scholen waar de kinderen nu nauwelijks muziekonderwijs krijgen. Gelukkig gebeurt er op veel scholen al veel moois en de wil in de regio om deze belofte aan ALLE kinderen waar te maken is groot! Het unieke karakter in deze regio is dat wij streven naar een doorlopende leerlijn van meer muziek in alle klassen op het basis en het voortgezet onderwijs.”


Alle samenwerkingspartijen gaan binnenkort een MuziekAkkoord tekenen en spreken af hoe zij deze belofte vanaf 2023 gaan waarmaken. Emma en Julian laten aan de Koningin zien hoeveel partijen de intentie 'ik doe mee!' hebben uitgesproken.

De allereerste handtekening

Emma en Julian zetten de allereerste handtekening.

Koningin Máxima kreeg onder andere te horen hoe ver de regio Gooi- en Vechtstreek is gevorderd met het verzorgen van muziekonderwijs voor alle basisscholen. Emma en Julian, leerlingen van de Wilhelminaschool in Hilversum, mogen als allereerste hun handtekening zetten voor het aanstaande MuziekAkkoord dat op 16 juni ondertekend gaat worden door verschillende organisaties in de regio.

Koningin Máxima werd op elke halteplaats tijdens haar verjaardagtour getrakteerd op muziek. Emma en Julian boden haar een heel speciaal verjaardagscadeau aan. Heel veel scholen uit de Gooi- en Vechtstreek hadden namelijk een muzikale felicitatie gemaakt. Het resultaat, een videocompilatie van álle inzendingen, heeft de Koningin tot tranen geroerd!

50 dagen muziek voor Koningin Máxima

Rond de 50e verjaardag van Koningin Máxima, erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas, werd een landelijke campagne gevoerd: 50dagen.meermuziekindeklas.nl. Vanuit verschillende regio’s werden nieuwe en bestaande muziekinitiatieven gepresenteerd.

Nieuwsberichten

Bekijk het item van de Gooi- en Vechtstreek

Wat is Méér Muziek in de Klas Lokaal Gooi- en Vechtstreek?

De regie over muziekonderwijs ligt bij de scholen. Maar het onderwijs kan dit niet alleen. Om deze reden slaan schoolbesturen, culturele instellingen, muziekscholen, muziekverenigingen, naschoolse opvang, pabo en conservatoria, ondernemers, gemeente en serviceclubs de handen ineen. Iedereen kan zich inzetten voor muziekonderwijs.

Een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle betrokken organisaties, vormt de club die muziekonderwijs aan de kinderen in hun regio beloven. Ze delen met elkaar wat ze te bieden hebben en stemmen af wat ze kunnen bijdragen.

Doe mee!

Draag jij het muziekonderwijs in de Gooi en Vechtstreek een warm hart toe?

Méér Muziek in de Klas Lokaal Gooi- en Vechtstreek wil het onderwijsveld verder inspireren om deel te nemen aan dit mooie initiatief. Scholen uit diverse koepels (Proceon en STIP) alsmede zelfstandige scholen uit de regio hebben het doel omarmd. Zo ook de Gooische Scholen Federatie.

"Als we samen voor dit doel gaan staan, dan is de kans van slagen heel groot. Er zijn ons reeds vele regio’s voor gegaan en de resultaten zijn mooi. Méér muziek in de klas binnen de Gooi- en Vechtstreek geven wij graag vorm samen met uw school, voor uw leerlingen!"

Stuur een e-mail voor meer informatie

Doe je mee?

De Gooi- en Vechtstreek zoekt schouders voor extra werkzaamheden op het gebied van denkkracht, kennis en netwerk, stuurgroep ondersteuning, productie en backoffice, relaties en fondsen-aanvraag.

> Mail naar info@muziekakkoordgooienvecht.nl

Annet Kil over muziekeducatie in het middelbaar onderwijs

Naast de koppeling met het buitenschoolse aanbod werd ook muziekeducatie in het middelbaar onderwijs besproken. Annet Kil (Gooise Scholen Federatie) hield hiervoor een hartstochtelijk pleidooi:

"De middelbare school is in het leven van kinderen een periode waarin ze zichzelf te midden van een heel diverse omgeving moeten ontwikkelen, en waarin ze om moeten leren gaan met nieuwe, cruciale gevoelens. De universele taal van muziek is daarbij uitgerekend een manier om jezelf te uiten en onderlinge verschillen te overbruggen. Daarnaast zou muziekonderwijs op de basisschool en de middelbare school elkaar versterken. Op de basisschool is er dan meer urgentie om een noodzakelijke basis te leggen, waar op de middelbare school vervolgens op doorgebouwd kan worden." - Annet Kil, Méér Muziek in de Klas Lokaal-ambassadeur

Méér inspiratie: ga aan de slag met meer muziek in de klas!

De Méér Muziek in de Klas Inspiratietour met Mark Mieras

Op 14 april haakte de regio Gooi en Vechtstreek aan bij de Méér Muziek in de Klas Inspiratietour. De inspiratie- en werksessie waren bedoeld voor alle geïnteresseerden in de regio die muziekonderwijs graag een plek willen geven op school.

Tijdens de inspiratiesessie liet wetenschapsjournalist Mark Mieras op een fascinerende manier zien wat muziek doet met de ontwikkeling van het kinderbrein. Na de inspiratiesessie borduurden we voort op de status van de belofte aan het kind en het MuziekAkkoord voor de regio in een interactieve werksessie.

Lees meer over de Inspiratietour

Wat is Méér Muziek in de Klas?

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat muziekonderwijs van essentieel belang is voor de ontwikkeling van kinderen. Dat geldt voor het individuele kind, maar ook voor hoe kinderen zich in de klas en daarbuiten ten opzichte van elkaar gedragen. Daarom is muziekonderwijs op de basisschool - dé plek waar we het voor álle kinderen toegankelijk kunnen maken - zo belangrijk. Muziekonderwijs op de basisschool is dus geen vrijblijvende keuze, het is essentieel.

Lees meer

Muziek verrijkt het leven van een kind

Muziek draagt bij aan levensgeluk. Vanuit haar intrinsieke waarde is muziek nodig om gezond te zijn, ook de samenleving is gezonder met muziek. Muziek maakt onlosmakelijk deel uit van het leven, het hoort bij onze cultuur, bij alle culturen. We grijpen erop terug bij belangrijke momenten; als we vieren, als we rouwen. Muziek heelt, het ontspant, geeft energie, het verbindt mensen en brengt ze nader tot elkaar. We ontlenen er onze identiteit aan.

Muziek en muziek maken leggen een stevige basis voor empathie, sociaal-emotionele ontwikkeling, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kwaliteit van leven, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen: onmisbare menselijke waarden in onze maatschappij.

"Muziek is ongelooflijk belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Dat blijkt uit talloze studies. Actief zijn met muziek stimuleert de hersennetwerken en bevordert nieuwe verbindingen. Muziek zet je hersenen in werking; dat is geweldig voor het opgroeiende brein." - Neuropsycholoog Erik Scherder

Lees meer over de effecten van muziekonderwijs

Wat is structureel muziekonderwijs?

In de werksessies is daar door personen uit het onderwijs over gesproken en kwamen zij tot de conclusie dat het niet erg lastig hoeft te zijn. Voor de duidelijkheid: dit is niet hoe iedere school het moet doen, scholen bepalen zelf hoe structureel muziekonderwijs er op de eigen school uit kan zien. Dat impliceert ook dat de aanpak niet voor iedereen gelijk is. Ongeveer 25% van de scholen heeft nu al een vorm van structureel muziekonderwijs of staat op het punt om dat weer in te voeren. De andere 75% van de scholen zullen een eigen pad ontwikkelen om kinderen stap voor stap goed muziekonderwijs aan te bieden.

Muziek en de samenleving

Stimuleren van creatieve vaardigheden is van essentieel belang; voor het individu, de samenleving en de economie. Onderwijs en cultuur liggen in elkaars verlengde en versterken elkaar. Kennis, kunde & vaardigheden verrijken mensen en brengen een samenleving verder. Vanuit kansengelijkheid waarin iedereen kennis kan maken met cultuur in al haar vormen, ook als dat van huis uit niet vanzelfsprekend is. Het betekent ook: van kleins af aan vertrouwd en bedreven raken met creatieve vaardigheden, kennismaken met het onbekende en nieuwsgierigheid naar nieuwe of andere mogelijkheden. En wie creatief vermogen en verbeeldingskracht oefent, traint veerkracht en empathisch vermogen.

Kortom: (muziek)spelen in de klas is niet alleen maar leuk. Het is de voorbode van waardevolle ontwikkeling, voor het individu, de samenleving en de economie.