Méér Muziek in de Klas Lokaal

Méér Muziek in de Klas Lokaal

voor duurzame verankering van muziekonderwijs in de regio

Over

Het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal zet in op duurzame verankering van muziekonderwijs in de regio. Dit doen we door alle regionale partijen die hiervoor nodig zijn aan elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Betrokken partijen zijn, naast uiteraard het onderwijs, bijvoorbeeld de muziekverenigingen, regionale overheden, bedrijven, serviceclubs, poppodia, pabo’s en conservatoria.

Méér Muziek in de Klas helpt bij het verduurzamen per regio door:

  • op initiatief van bij voorkeur een schoolbestuur, maar ook decentrale overheid, kunstencentrum of andere organisatie een Méér Muziek in de Klas Lokaal-samenwerking op te starten;
    vervolgens zoveel mogelijk partijen te betrekken bij de verankering van muziekonderwijs op basisscholen in hun regio;
  • goede voorbeelden, samenwerkingsmodellen, werkdocumenten, tips en trucs voor financiering en andere relevante informatie te delen in het online Handboek voor meer muziek in de klas;
  • het proces naar een MuziekAkkoord te begeleiden waarbij alle betrokkenen komen tot samenwerkingsafspraken waarmee muziekonderwijs wordt gerealiseerd voor de lange termijn.

Vele regio's gaan voor meer muziek in klas

Sinds 2017 trekt het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal kriskras door het land om lokale samenwerkingen tot stand te brengen. Verschillende regio's ondertekenden al 'MuziekAkkoorden', waarin alle betrokken partijen hun handtekening zetten onder de belofte die ze aan het kind doen.

Tussen november 2017 en mei 2019 zijn er akkoorden ondertekend in:

Muziekakkoord Helmond

Méér Muziek in de Klas Bokaal

Met Méér Muziek in de Klas Lokaal komen wij ook langs gemeenten en regio's die muziekonderwijs al heel goed geregeld hebben. Daar zijn wij heel blij mee, want dat betekent weer meer muziek in de klassen! Daarom verdienen deze gebieden een Méér Muziek in de Klas Bokaal. Deze trofee helpt een gemeente of regio om zichtbaar te maken wat ze samen bereikt hebben en laat zien dat ze goed bezig zijn. Verdient jouw gemeente of regio ook een Bokaal? Check het hier en laat het ons weten!

Introductie door Jantien Westerveld

"We zijn goed op weg. 70% van de basisscholen is al bezig met muziekonderwijs en alle pabo’s zijn hun onderwijsplan aan het aanpassen, zodat toekomstige leerkrachten snappen hoe belangrijk muziek is en de juiste vaardigheden leren. Het ministerie van OCW, private fondsen en bedrijven hebben hier door middel van verschillende subsidieregelingen en donaties echt in geïnvesteerd; daardoor zijn we waar we nu staan."

"Er waren in het hele land al mooie initiatieven op het gebied van muziekonderwijs op en rondom de basisscholen, en we hebben dat aantal de afgelopen tijd ontzettend hard zien groeien. Om ervoor te zorgen dat die initiatieven blijvend zijn, is het van belang ze te vergroten en verder te laten ontwikkelen, ze te koppelen aan initiatieven in buurgebieden en te verduurzamen. Dit vraagt om een grondige aanpak waarbij veel regionale partijen betrokken worden. Dát is de kern van het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal."

Samenwerking is de sleutel

"De regie over muziekonderwijs ligt bij de scholen, maar zij kunnen dit niet alleen. Daarom is het zo belangrijk dat allerlei organisaties in de regio gaan samenwerken. Pabo’s, conservatoria, schoolbesturen, muziekscholen, muziekverenigingen, naschoolse opvang, ondernemers, de gemeente of serviceclubs: iedereen kan zich voor muziekonderwijs inzetten. Méér Muziek in de Klas Lokaal jaagt het proces aan, zodat de regio de handen ineen slaat. Vervolgens faciliteren we het proces en begeleiden we de zogenaamde stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle betrokken organisaties. Zij vormen de club die het gaat regelen, die muziekonderwijs aan de kinderen in hun regio beloven. Ze delen met elkaar wat ze te bieden hebben en stemmen af wat ze kunnen bijdragen."

Contact

Wil jij het muziekonderwijs in jouw regio verbeteren of zichtbaar maken? Of heb je een andere vraag over Méér Muziek in de Klas Lokaal? Neem gerust contact op met de accountmanagers:

Marjoke Korff de Gidts - Accountmanager Muziektafels

Guido Hollaers - Accountmanager Muziektafels

Brita Lemmens - Accountmanager Fondsenwerving en sponsoring

Koen Egberts - Accountmanager Méér Muziek in de Klas Bokaal en Muziektafels

Iedere regio is uniek

Elke regionale samenwerking is gebaat bij een gedreven kartrekker ter plekke. Dat kan iedereen zijn, iedereen die het belangrijk vindt om structureel muziekonderwijs voor zijn of haar regio te organiseren. En dat kan voor iedere regio anders zijn. In sommige regio’s nemen de pabo’s het initiatief. Maar we zien ook directeuren uit het bedrijfsleven en wethouders van gemeenten het initiatief nemen.

Financiering

Om die regionale verduurzaming te realiseren is er geld nodig. De gelden zijn nu vaak nog afkomstig uit subsidies die tot doel hebben een impuls te geven aan muziekonderwijs. Nu is het tijd om die impuls om te zetten naar iets structureels en dus te zoeken naar structurele financieringsvormen. Zoals de inzet van de werkdrukgelden, langetermijnbijdragen vanuit gemeente of investeringen vanuit het regionale bedrijfsleven. Zij vormen daarmee ook een belangrijke partner in de stuurgroep. Lees meer op onze pagina over Financiering.

Maak het zichtbaar

Om de afspraken die de stuurgroep maakt te beklinken en zichtbaar te maken, wordt er een Muziekakkoord ondertekend. Alle betrokken partijen komen bij elkaar en zetten hun handtekening onder de belofte die ze maken aan het kind. Daar gaat een aanzuigende werking vanuit: als een Muziekakkoord eenmaal is ondertekend en de samenwerking meer bekendheid krijgt, sluiten nieuwe partijen zich vaak alsnog aan.

Muziektafels

De stuurgroep komt na ondertekening in een nieuwe fase: de Muziektafel. In deze fase monitoren de stuurgroepleden de gemaakte afspraken en stellen die bij als dat nodig is. Méér Muziek in de Klas Lokaal houdt hierbij een oogje in het zeil. Daardoor is het geen eenmalige actie. Door met elkaar te blijven samenwerken, vindt er verduurzaming plaats en krijgt het niet alleen een structurele plek in het onderwijs, maar ook een structurele plek in het leven van kinderen.

Meer weten?

Onze website staat vol voorbeelden van succesvolle samenwerkingen, groot en klein, verteld vanuit allerlei perspectieven. Ook vind je er info over het effect van muziekonderwijs op de ontwikkeling van kinderen, tips voor financiering, werkdocumenten om een samenwerking op te starten en meer. Dus of je nu schoolbestuurder of leerkracht bent, betrokken bij een muziekvereniging of serviceclub, of bij een gemeente, provincie, podium, regionaal bedrijf of kunstinstelling werkt: iedereen kan aan de slag!